Đề tài chuyển giới tuy hiếm hoi nhưng luôn luôn được một cộng đồng