Tổng hợp số lượng tướng, các loại buff của từng Tộc, Hệ và công