Những hư cấu trên phim và tài liệu được ghi nhận lại ở bên