Hướng dẫn chi tiết cách tẩy luyện Đường Môn để hạ Côn Lôn, Tàng