Hệ thống Ải tuyến thủ và các tuyến phụ bản của chiến trường game