Các NPH game mobile hiện nay không chỉ phát triển mạnh về nội dung,