Xuất hiện vào đầu tháng 9 tới đây, lớp nhân vật mới Gunslinger dự là