Có thể không chơi bất cứ game nào nhưng bạn nhất định không thể