Tựa game mới ra Kaku Ninja là sản phẩm được giới thiệu bởi TNT