Thịnh Nhất Luân không chỉ là một diễn viên được chú ý về mặt