Dưới đây là những trạn chiến lịch sử của Thonas – Ông trùm phản