Chơi “No Man’s Sky” không chỉ là việc bay qua các hành tinh mà bạn