Tuổi thơ một thời oanh liệt ra quán nét chơi PS của thế hệ