Để đạt được top 1 trong Rules of Survival, hiểu và sử dụng các loại