Trễ hẹn gần một tháng so với dự định, NPH game Tân Thần Khúc