Không giống như Cửu Âm Chân Kinh Mobile, Tiên Nghịch hay bất cứ tựa