“Minh Lan truyện” hay Thứ nữ Minh Lan truyện là dự án phim ngôn