Bạn đã lên kế hoạch xem phim gì đó cùng mẹ, vợ, bạn gái…