Có thể nói, các vị tướng đỡ đòn như Triệu Vân, Lữ Bố gia